Regulamin serwisu komputerowego

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług informatycznych przez firmę F.H.U „Raf-Comp” Rafał Danielewski z siedzibą w Kocku, przy ul. Biskupów Płockich 6 NIP:716-264-65-00 (zwaną dalej Serwisem).
2. Serwis świadczy usługi dla osób prywatnych oraz firm (zwanych dalej Zamawiającym).
3. Zamawiający zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas rejestracji. Podanie danych Klienta konieczne jest do prawidłowego wystawienia faktury VAT/dokumentu sprzedaży.
4. Serwis wystawia za wykonane usługi fakturę VAT w postaci elektronicznej (na podany adres e-mail) lub na żądanie w formie papierowej (wysyłka w terminie do 14 dni).
5. Zamawiający traktowany jest przez Serwis jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że Zamawiający wyraźnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu.
6. Potwierdzenie przyjęcia sprzętu jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu.
7. Zlecenie przez Zamawiającego usługi serwisowej jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.
8. Serwis zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności informowania Klientów o zmianie Regulaminu.

§ 2. Prawa, odpowiedzialność oraz oświadczenia.

1. Serwis zobowiązuje się do ochrony poufności powierzonych danych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z Zamawiającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat zamawiającego bez jego uprzedniej zgody.
2. Przez specyfikę Serwisu i pracę z danymi serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę częściową bądź całkowitą danych lub programów, podczas podjętych działań serwisowych, w związku z tym prosimy o dokonanie kopi bezpieczeństwa wrażliwych danych przechowywanych na dyskach twardych.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz oprogramowanie i następstwa związane
z ich utratą oraz za wady ukryte i fizyczne dostarczonego nośnika / komputera (np. brak spójności danych).
4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za akcesoria pozostawione w komputerze, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy.
5. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane przekazane łącznie ze sprzętem.
6. Zamawiający oświadcza, że jest świadomy, że każda naprawa (z wykluczeniem instalacji systemów i oprogramowania) lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta. 7. Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu z powodu niedostępności na runku odpowiednich części zamiennych lub też innych przyczyn niezależnych od Serwisu.
8. Nienaprawiony sprzęt może mieć objawy inne niż w momencie oddawania urządzenia do serwisu. Wynika to z obecnie stosowanych technologii i metod ich regeneracji, szczególnie w przypadku napraw układów BGA, gdzie płyty w trakcie naprawy muszą być poddawane bardzo wysokim temperaturom. Serwis nie odpowiada za pogorszenie stanu nośnika informacji na skutek podjętych czynności.
9. Instalacja oprogramowania jest możliwa tylko i wyłączne z wykorzystaniem legalnych licencji dostarczonych przez Zamawiającego lub zakupionych w F.H.U”Raf-Comp” Rafał Danielewski.
10. Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego w celu realizacji zlecenia przez Serwis oraz w celach statystycznych i archiwalnych.
11. Zamawiający oświadcza, że został poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Firma F.H.U.”Raf-Comp” Rafał Danielewski, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz że podanie danych jest dobrowolne.

§ 3. Gwarancja.

1. Serwis gwarantuje sprawne wykonanie usług wymienionych gwarancji zgodnie z podanym okresem gwarancji (90 dni dla większości napraw i usług oraz 12 lub 24 miesiące w przypadku napraw komputerów z wymianą podzespołów na nowe) licząc od daty wystawienia karty gwarancyjnej.
2. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej. W szczególnych przypadkach (np. oczekiwanie na części zamienne) okres naprawy może być wydłużony stosownie do zaistniałych okoliczności.
3. Okres gwarancji przedłuża się odpowiednio o czas naprawy gwarancyjnej.
4. Zamawiający zobowiązuje się:
a. dostarczyć sprzęt ze stwierdzoną wadą do siedziby Serwisu (nie dotyczy to usług wykonywanych na miejscu u Zamawiającego),
b. dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz oryginalne opakowania,
c. nie usuwać oraz nie zmieniać plomb i etykiet gwarancyjnych pod rygorem utraty gwarancji.
5. Gwarancją nie są objęte:
a. uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz wywołane nimi skutki,
b. uszkodzenia powstałe na skutek napraw, przeróbek dokonywanych przez Zamawiającego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania sprzętu, dokonywania przełączeń kabli pod napięciem,
c. uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych
(zalanie, pożar, powódź itp.),
d. materiały eksploatacyjne (a także ich wymiana), kable podłączeniowe,
e. konserwacja przewidziana w instrukcji obsługi sprzętu, zabrudzenia,
f. instalacja i konfiguracja oprogramowania (z wyjątkiem systemu operacyjnego, który może być ponownie zainstalowany w przypadku wymiany dysku twardego).
6. W przypadku bezpodstawnej (bezzasadnej) reklamacji Serwis zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami diagnozy oraz ewentualnego dojazdu.
7. Jeżeli Zamawiający uniemożliwi dokonania naprawy (np. niepodając hasła), uważa się że zrezygnował z uprawnień wynikających z gwarancji.
8. Pozycje oznaczone symbolem GP nie podlegają gwarancji Serwisu. Te pozycje mogą być serwisowane wyłącznie we wskazanej sieci producenta zgodnie z osobno dostarczoną kartą gwarancyjną. Okres gwarancji podany jest w takim wypadku wyłącznie w celach informacyjnych.
9. W pozostałym zakresie warunki gwarancji normuje Kodeks Cywilny.

 

§ 4. Reklamacja.

1. Użytkownik ma możliwość wniesienia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu lub wykonywania usług. Reklamację należy przesłać na adres e-mail Serwisu: reklamacje@raf-comp.net.pl
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane identyfikacyjne Użytkownika oraz dokładny opis okoliczności i nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwolą Serwisowi na rozpoznanie reklamacji, Serwis zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie wątpliwości lub o udzielenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną, lub telefoniczną, jeżeli będzie to konieczne do rozpoznania reklamacji przez Serwis, wskazując dokładnie takie wątpliwości lub wymagane informacje. Jeżeli pomimo tego Użytkownik nie prześle wymaganych danych, Serwis może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 5. Koszty.

1. Szczegółowa diagnoza i wycena (szacowany koszt) usługi wyceniana jest w momencie przyjęcia sprzętu do naprawy.
2. Szczegółowa diagnoza wynosi 60 zł i nie jest pobierana w momecie naprawy przez nasz serwis.
3. Przyjmując sprzęt do naprawy Serwis przeprowadza szczegółową diagnostykę i na jej podstawie wycenia ostatecznie koszt naprawy i informuje o nim Zamawiającego telefonicznie lub mailowo.
4. W przypadku, gdy rzeczywisty koszt naprawy przekroczy koszt szacowany, Zamawiający zobowiązany jest zaakceptować ostateczny kosztu lub zrezygnować z usługi.
5. Jeśli koszt ostateczny jest zgodny z kosztem szacowanym, a Zamawiający mimo to zrezygnuje z usługi, może wtedy zostać obciążony kosztem diagnostyki szczegółowej.
6. Zgodnie z Art. 644 K.C. po zaakceptowaniu ostatecznych kosztów usługi, w przypadku rezygnacji z wykonania usługi, Zamawiający zostanie obciążony kosztami wykonanych już czynności i/lub zużytych materiałów.
7. Zgodnie z Art. 552 K.C. wyznacza się maksymalny okres 5 dni (od dnia wykonania naprawy lub odstąpienia od naprawy) na odbiór sprzętu z serwisu. W przypadku przekroczenia tego terminu Serwis jest uprawniony do naliczania opłaty za przechowanie sprzętu w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki. Po upływie 180 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.
8. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy i obciążenia klienta kosztami diagnostyki w przypadku gdy:
a. jeżeli okaże się, że przedmiot naprawy ma uszkodzenia inne niż podał Zamawiający, a naprawa tych uszkodzeń jest niemożliwa albo Zamawiający nie zaakceptuje jej wyceny,
b. jeżeli okaże się, że przedmiot naprawy ma uszkodzenia spowodowane niepoprawną ingerencją serwisową innego serwisu, a naprawa tych uszkodzeń jest niemożliwa albo Zamawiający nie zaakceptuje jej wyceny.
9. W przypadku realizacji zlecenia w siedzibie Zamawiającego, Serwis może naliczyć koszt dojazdu zgodny z cennikiem 1,15 zł netto za każdy kilometr.
10. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania usługi w siedzibie Zamawiającego, Serwis jest uprawniony do naliczenia kosztów dojazdu według stawki godzinowej – z uwzględnieniem czasu potrzebnego na dojazd do klienta i powrót do siedziby Serwisu.
11. W przypadku gdy konieczny jest transport serwisowanego sprzętu od Zamawiającego do Serwis i z powrotem obowiązuje cennik dojazdu pomnożony przez 2.

Data wydania regulaminu: 01/02/2023 r